مهدی احمدی
مجسمه ساز
مهدی احمدی،تولد 1354شماره شناسنامه547شماره ملی3931282147 فرزند :قاسمعلی