بهزاد علیپور
عکاس
آغاز فعالیت هنری از سال 1388 برگزاری چندین نمایشگاه گروهی برگزاری نمایشگاه انفرادی اربعین کسب جایزه در جشنواره های حبیب حرم و ...