بشیر پوروقار
گرافیست
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان دانشجوی دکترای پژوهش هنر کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس آغاز فعالیت هنری از سال 1368