بشیر پور وقار
گرافیست
هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان در رشته گرافیک دانشجوی دکترای پژوهش هنر و کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه تربیت مدرس آغاز فعالیت هنری از سال 1368 کسب چند جایزه در رشته گرافیک